Back to top

经营场地

公司经营场地 总部

意大利:

Via Trento 22/24
法布理科(雷焦艾米利亚) 邮编:42042

电话:+39 0522 66 50 00

传真:+39 0522 66 50 20

2000部:

Via Della Costituzione 2/4
意大利,洛罗(雷焦艾米利亚)   邮编:42047

电话: +39 0522 66 72 17 – 0522 667225

传真:+39 0522 66 09 79

Ipersom部:

Via Della Costituzione 64
意大利,法布理科(雷焦艾米利亚) 邮编:42042

电话:+39 0522 66 08 15

传真: +39 0522 66 0270

罗瓦迪法国:

萨尔瓦多·阿连德街9号  邮编: 91124 – Palaiseau cedex

电话: +33 01 69 20 57 35
传真: +33 01 69 20 74 04

苏州罗瓦迪水泵有限公司:

中国江苏省太仓市娄江北路8号B06 邮编: 215400

电话: +86 (0) 512-53375308
传真: (0) 512-53375301

 

在 分享

Newsletter
新闻中心

查看罗瓦迪世界信息